Личната заштита пред се

Луѓето кои работат во екстремно тешки услови а притоа немаат соодветна заштитна опрема се изложени на големи ризици со опасност од трајни последици.
Dräger веќе 120 години професионално се грижи за личната заштита кај луѓето кои работат или во даден момент се наоѓаат во околина каде има голема температура и разни штетни гасови.