Dräger краткорочни цефчиња

Dräger краткорочните цефчиња за детектирање на гасови со години се докажани за нивната ефективност и особено нивниот сигурен начин за мерење на отровни гасови, како и испарувања на работното место.