Dräger Regard 3900

Dräger Regard 3900 претставува самостоен, автономен контролен систем со опсег до 16 мерни канали. Тој е целосно конфигурален и ја следи концентрацијата на отровни гасови, кислород, запаливи гасови и пареи.