Dräger MSI Variox 2

Единечен детектор на гас во 7 конфигурации: Dräger MSI Variox 2 претставува една целина од единечни електронски уреди – анализатори на гас, кои мерат концентрации на гасови во излезните (отпадните) гасови од согорувањето и при индустриските процеси.