DrägerSensor Cat Ex

Повеќе гасови во исто време: DrägerSensor Cat Ex е исклучително прецизен во своите мерења на запаливи гасови и испарувања во воздухот.