Dräger Calibration and Gas accessories

Заради безбедно функционирање на уредите, важечките прописи и законските одредби мора во целост да се почитуваат. Затоа по препорака на производителот, регуларните проверки и калибрациите на овие уреди се неопходни.
За таа намена Dräger нуди различни системи со широк спектар на калибрациони опции.