За безбедни патишта

Спречување на несреќи кои се предизвикани поради употреба на алкохол и
дрога претставува национален интерес. Тоа е опасна задача којa бара искуство, тимска работа и пред се прецизност.
Dräger со децении претставува симбол во областа на тестирање на алкохол во
здивот. Од неодамна Dräger го произведе и првиот професионален уред за усно тестирање за присуство на дрога кај испитаникот, чии резултати се добиваат за само неколку минути на лице место.